Blog

Image result for smartmesto

Jak využít chytrá řešení ve vašem městě?

Cílem těchto stránek je seznámit zástupce měst a obcí i širokou veřejnost s konceptem Smart Cities, který slouží ke zlepšení života obyvatel. Jedná se o přístup k chytřejšímu řízení měst, obcí, regionů a života v nich prostřednictvím zavádění moderních technologií.

Co je koncept Smart Cities?

  • cesta k udržitelnému rozvoji měst,
  • zavádění moderních technologií  do řízení města s cílem zlepšit kvalitu života a zefektivnit správu věcí veřejných,
  • největší uplatnění konceptu – v oblasti dopravy, energetiky a zavádění moderních informačních a komunikačních technologií (ICT),
  • použití v dalších oblastech, např. odpadové hospodářství, vodohospodářství, e-government a krizové řízení,
  • koncept Smart Cities je postupný proces nikoliv stav.

Co přinese lidem?

  • kvalitnější život, úspory na spotřebách energie, rychlejší a bezpečnější dopravu, více přírody ve městech, chytré řešení infrastrastruktury, rychlá komunikace s úřady,
  • řešení problematických témat ve městech,
  • ekologické prostředí,
  • prostor pro život budoucím generacím 

Dobrá praxe

Na této stránce níže naleznete zdroje inspirativních příkladů v oblasti Smart Cities/Villages/Regions a odkazy na ně.SC > Dobrá praxeV realizaci je seznam projektů v interaktivní podobě na obcepro.cz v sekci SMART ŘEŠENÍ. Jedná se o projekty, které byly nominovány a hodnoceny v soutěži Chytrá města pro budoucnost.

Další inspirativní nápady naleznete: na stránkách Chytrého regionu, a to jak příklady dobré praxe v ČR, tak příklady dobré praxe ve světě.

Shrnutí „Analýzy aktuální úrovně zapojení ČR do konceptu SMART city
a SMART region v souvislosti s novými trendy, včetně návrhů
opatření“
Cílem této analýzy je zmapovat aktuální stav a míru zapojení jednotlivých krajů, krajských měst
a bývalých okresních měst do konceptu Smart City/Smart Region, zmapovat úroveň procesu této
implementace konceptu Smart, názorů na potřebu jeho podpory a dle zjištění následně
navrhnout vhodná opatření, jak intenzitu zapojení do tohoto konceptu zvýšit. V následujícím
textu uvádíme stručné shrnutí zjištěného aktuálního stavu krajů a měst České republiky
z pohledu problematiky Smart City/Region.
Příklady dobrých zkušeností ze zahraničí
Jako příklady dobré praxe u Smart Cities můžeme uvést několik velkoměst v západní Evropě
(Skandinávie, Nizozemsko, Rakousko, Itálie), nicméně právě u nejprogresivnějších zemí lze
pozorovat, že fenomén Smart City zasáhl v masové míře i města střední, dokonce i obce menší
velikosti.
Dobrým příkladem komplexního přístupu k otázkám Smart City ze strany státu a jednotlivých
spolkových zemí je Rakousko. Zde existuje Klimatický a energetický Fond, jehož účelem je
metodicky, finančně a pomocí propagace příkladů dobré praxe napomáhat změně energetických
zdrojů a energetické efektivnosti v Rakousku. Jeho součástí je také iniciativa Smart Cities, která
je součástí tohoto fondu a napomáhá projektům usilujícím o rozšíření myšlenky Smart Cities v
Rakousku (Die Smart Cities Initiative, 2018). Z tohoto fondu jsou pak spolufinancovány projekty,
které pomáhají naplňovat hlavní cíle a jsou v souladu jak s myšlenkami Smart Cities, tak i s
obecnějšími závazky Rakouska vyplývajícími ze smluv podepsaných v rámci boje se změnou
klimatu a také s dalšími dokumenty (např. Evropa 2020). Podporován je komplexní přístup k
problematice – zejména holistické uchopení problému a stanovení si vize a strategického plánu

Image result for smart město v evropě


rozvoje jednotlivých měst. Nicméně fond nefunguje na direktivním přístupu shora, ale na
iniciativě jednotlivých měst nebo dalších aktérů.
Příklady z Rakouska ukazují, že cesta k prosazování myšlenek a projektů Smart Cities je
dlouhodobým procesem kultivace jak na úrovni veřejné správy a samosprávy, tak i občanů a
také podnikatelského sektoru. Nezastupitelnou roli zde hraje motivační a metodická role na
státní či regionální úrovni, která by měla být jedním z důležitých faktorů přispívajících k šíření
myšlenek Smart Cities i v České republice.
Aplikace v oblasti otevřených dat
V konceptu chytrých měst hrají velmi důležitou roli data, která pocházejí z celé řady zdrojů a
jsou využitelná pro nejrůznější účely. Specifickým typem dat jsou tzv. otevřená data. Otevřená
data jsou taková data, která jsou veřejná, zabezpečená městem, dostupná ve strojově čitelném
formátu, dostupná prostřednictvím otevřené licence vlastníkem a dostupná bezplatně.
Inspirativní v této oblasti mohou být především Helsinki, které nabízejí přes 200 aplikací nad
svými otevřenými daty. Příklady těchto aplikací zahrnují dopravní předpovědi, prezentaci
nejkrásnějších míst, podporu cyklistiky, vizualizaci rozvoje města, prezentaci výsledků voleb,
vyhledávání událostí, přihlašování do škol, rezervaci veřejných prostor, hledání nejlepších
oblastí k bydlení, parkování, podporu obchodních kontrol apod. Jednou z nejúspěšnějších
inovací založených na otevřených datech je aplikace Blindsquare, která pomáhá slepým lidem
pohybovat se v městském prostředí.
2
Provázanost implementace konceptu Smart a RIS3
V 8 ze 13 krajů ČR je strategie konceptu Smart provázána, ať už plně nebo v omezené míře,
s regionálními inovačními strategiemi, které vychází z Národní výzkumné a inovační strategie
(RIS3). Plnou provázanost konceptu Smart na RIS3 deklarovaly kraje Liberecký, Pardubický,
Královéhradecký a Karlovarský. Na druhou stranu naprostou neprovázanost těchto strategií
uvedl Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Úplná provázanost těchto strategií je typická pro ty
kraje, kde v gesci příslušné organizační jednotky jsou jak regionální inovační strategie, tak
i strategie pro implementaci konceptu Smart.
Pokud jde o krajská města, téměř ve dvou třetinách případů tato města nemají nebo spíše nemají
své strategie konceptu Smart provázány s regionálními inovačními strategiemi. Pouze 4 krajská
města uvádějí, že mají svou strategii implementace konceptu SMART spíše provázánu na RIS3
(Brno, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc).
Na úrovni bývalých okresních měst téměř 95 procent těchto měst nemá nebo spíše nemá své
strategie konceptu Smart provázány s RIS3. Pouze 1 okresní město uvádí, že má svou strategii
implementace konceptu SMART provázánu na RIS3 (Třebíč) a 1 (Bruntál) má tyto strategie spíše

Image result for smart město v evropě


provázány. Ojedinělé případy, kdy existuje alespoň nějaká míra provázanosti mezi strategiemi
Smart a RIS3 vycházely v naprosté většině ze skutečnosti, že osoby zodpovědné za implementaci
konceptu Smart zastávaly dříve posty, v rámci kterých přicházely do kontaktu s RIS3.
Obecně lze konstatovat, že na úrovni krajů existuje určitá míra provázanosti implementace
konceptu Smart s RIS3, i když v tomto ohledu panuje mezi kraji heterogenita. Na úrovni
krajských měst je tato provázanost menšinová, častou odpovědí byla i neznalost existence RIS3
strategie. Na úrovni bývalých okresních měst je provázanost strategie Smart a RIS3 zcela
zanedbatelná, naprostá většina těchto měst má nulové povědomí byť i o existenci RIS3 strategie.
Oblasti implementace konceptu Smart a příklady dobré praxe v ČR
Dominantními cílovými oblastmi pro implementaci konceptu Smart v České republice jsou
udržitelná mobilita, oblast informačních a komunikačních technologií a efektivní správa území.
Tyto oblasti patří i k nejčastěji uváděným při identifikaci úspěšně implementovaných projektů. V
této kategorii tvoří projekty v oblasti ICT a efektivní správa území 45% z celkového počtu již
zrealizovaných projektů a projekty do oblasti udržitelné mobility tvoři 31% projektů. Mezi
aktuálně realizovanými projekty konceptu Smart představují projekty pro cílovou oblast ICT a
efektivní správa území 28% z celkového počtu aktuálně realizovaných projektů, přičemž
aktuálně řešené projekty do oblasti udržitelné mobility dosahují 44%. Dominantní postavení si
tyto dvě cílové oblasti udržují i mezi připravovanými projekty, kdy do každé z těchto oblastí je
směrována přibližně jedna třetina uvažovaných projektů konceptu Smart.
Ve všech cílových oblastech implementace konceptu Smart City/Region existují v rámci České
republiky příklady dobré praxe. Identifikace těchto příkladů dobré praxe proběhla na základě
primárního sebehodnocení jednotlivých krajů a krajských a okresních měst, kde jejich zástupci
v rámci řízených rozhovorů označili realizovaná řešení implementace konceptu SC/R, která
považují za příkladná a současně se domnívají, že by mohla být inspirativní pro další subjekty
v ČR.
Systematičnost při implementaci konceptu SC/R byla příznačná především na úrovni krajů, a to
především u kraje Moravskoslezského, Středočeského, Zlínského a kraje Vysočina, nicméně jako
příklad dobré praxe pro systematičnost a komplexnost ve všech relevantních aspektech
implementace konceptu SC/R na krajské úrovni je nutno označit přístup Královehradeckého
kraje. Tuto pozici kraje podtrhuje i jejich webová stránka www.chytryregion.cz, kterou lze
doporučit aplikovat i na celostátní úrovni.

Image result for smart město v evropě


3
Za pozitivní lze považovat, že příklady dobré praxe z pohledu systematičnosti je možné
identifikovat i na úrovni jednotlivých krajských i bývalých okresních měst. Do této skupiny patří
často zmiňované příklady krajských měst jako Brno nebo Praha, dále můžeme uvést jako příklad
i bývalá okresní města jako Kolín, Litoměřice, Písek, Třinec, Tábor, Chomutov, Mladá Boleslav,
Prostějov, Opava, Přerov nebo Příbram. Systematičnost přístupu k implementaci konceptu SC/R
je třeba vyzdvihnout u města Třebíč, jejíž systematický přístup ke konceptu Smart by mohl být
velmi inspirativní zejména pro města v počáteční fázi implementace tohoto konceptu.
Největší překážky implementace konceptu Smart
Jako největší překážky implementace a rozvoje konceptu Smart City/Region byly identifikovány
problémy: nedostatek finančních prostředků, legislativní překážky, nedostatečná komunikace
relevantních zástupců státní správy a administrativní náročnost.
Zdroj informací a podnětů pro koncept Smart City/Region
Nejčastěji uváděným zdrojem informací o konceptu Smart City/Region jsou tematicky zaměřené
konference, internet, příklady dobré praxe z jiných měst a také informace od firem, které působí
v dané oblasti.
Strategie implementace konceptu Smart City/Region a oblasti strategického
plánování této implementace
Samostatná strategie pro koncept SMART existuje v současně době sice jen ve 2 krajích, ovšem v
6 dalších se intenzivně pracuje na její přípravě. V dalších 2 regionech je zpracování takové
strategie plánováno. Pouze v jednom kraji není zpracování strategie pro implementace konceptu
SMART ani plánováno. Téměř ve všech krajích je cílovou oblastí pro implementaci konceptu
SMART udržitelná mobilita. Druhou nejčastější cílovou oblastí jsou investice do oblasti
informačních a komunikačních technologií a efektivní správy území. V téměř třech čtvrtinách
krajů jsou cílovou oblastí pro implementaci konceptu SMART udržitelná energetika a
zdravotnictví, bezpečnost a sociální služby. Přibližně polovina krajů se chce soustředit na životní
prostředí a udržitelné hospodaření s přírodními zdroji, kulturu a cestovní ruch, inovace a rozvoj
podnikání. Oblast vzdělávání a sportu v rámci konceptu SMART je předmětem implementace ve
dvou krajích.
U krajských měst existují v současné době samostatné strategie pro koncept SMART pouze v
jedné třetině měst. Ve zbývajících dvou třetinách taková strategie není v současnosti ani do
budoucna plánována. Téměř ve všech krajských městech je cílovou oblastí pro implementaci
konceptu SMART udržitelná mobilita. Druhou nejčastější cílovou oblastí jsou investice do oblasti
informačních a komunikačních technologií a efektivní správy území. Polovina krajských měst
rozvíjí koncept SMART v oblastech udržitelná energetika, životní prostředí a udržitelné
hospodaření s přírodními zdroji, zdravotnictví, bezpečnost a sociální služby. Méně častými
cílovými oblastmi implementace konceptu SMART jsou kultura a cestovní ruch, inovace a rozvoj
podnikání, vzdělávání a sport.
Samostatná strategie pro koncept SMART existuje v současné době u 5 okresních měst, ve 4
dalších je již k dispozici alespoň pro interní účely a v 10 dalších je její zpracování plánováno.
Nadpoloviční většina okresních měst však samostatnou strategii pro koncept SMART nemá a ani
ji neplánuje. Pro okresní města je v naprosté většině klíčovou otázkou udržitelná mobilita.
Druhou nejčastější cílovou oblastí jsou investice do oblasti informačních a komunikačních
technologií a efektivní správy území. Více než polovina okresních měst rozvíjí koncept SMART v
oblastech udržitelná energetika; v přibližně polovině měst to jsou otázky životního prostředí a
udržitelného hospodaření s přírodními zdroji. Méně častými cílovými oblastmi implementace
konceptu SMART jsou kultura a cestovní ruch, inovace a rozvoj podnikání, vzdělávání a sport.
4
Práce krajů a obcí s městskými daty
Žádný z krajů neuvedl, že by získaná data byla systematicky využívána. Téměř dvě třetiny krajů
uvádí, že s daty pracují v dílčích oblastech, ovšem 5 z krajů pracuje s daty spíše sporadicky nebo
vůbec ne. Častou příčinou je krátká doba, která uplynula od realizace implementace jednotlivých
segmentů SMART, nebo teprve probíhající realizace, takže hledání vhodných způsobů využití
získaných dat se stane předmětem řešení v blízké budoucnosti. Pokud kraje s daty pracují, jedná
se především o cílovou oblast udržitelná mobilita. Je tomu tak téměř ve třech čtvrtinách případů.
Přibližně polovina krajů pracuje s daty z cílových oblastí životní prostředí a udržitelné
hospodaření s přírodními zdroji, ICT a efektivní správa území, udržitelná energetika, kultura a
cestovní ruch. Pouze přibližně jedna čtvrtina krajů pracuje s daty v cílových oblastech inovace a
rozvoj podnikání, zdravotnictví, bezpečnost a sociální služby, vzdělávání a sport.
U krajských měst žádné neuvedlo, že by získaná data byla systematicky využívána. Tři čtvrtiny
měst uvádí, že s daty pracují v dílčích oblastech, ovšem zbývající čtvrtina měst pracuje s daty
spíše sporadicky a nahodile. Stejně jako u krajů je častou příčinou krátká doba, která uplynula od
realizace implementace jednotlivých segmentů SMART nebo teprve probíhající realizace.
Nejčastější cílovou oblastí implementace konceptu SMART, kde se se získanými daty v
jakémkoliv měřítku, pracuje, je udržitelná mobilita. Je tomu tak ve čtyřech pětinách měst.
Přibližně polovina krajských měst pracuje s daty z cílových oblastí životní prostředí a udržitelné
hospodaření s přírodními zdroji a udržitelná energetika. Třetina měst pracuje s daty v oblasti
zdravotnictví, bezpečnost a sociální služby. Víceméně výjimečně města pracují s daty v oblasti

Image result for smart město v evropě


ICT a efektivní správa území, kultura a cestovní ruch, v oblasti inovací a rozvoje podnikání.
Žádné z okresních měst neuvedlo, že by získaná data byla systematicky využívána. Téměř 40
procent okresních měst uvádí, že s daty pracují v dílčích oblastech, dalších 55 procent měst
pracuje s daty spíše sporadicky a nahodile. Zbytek s daty nepracuje. Stejně jako u krajů a
krajských měst je častou příčinou krátká doba, která uplynula od realizace implementace
jednotlivých segmentů SMART. Nejčastější cílovou oblastí, kde bývalá okresní města se
získanými daty pracují, je udržitelná energetika. Ve více než v polovině okresních měst se
pracuje ještě s daty v oblasti životní prostředí a udržitelné hospodaření s přírodními zdroji.
Téměř v polovině okresních měst se pracuje s daty z oblasti ICT a efektivní správa území a
udržitelná mobilita. Víceméně výjimečně okresní města pracují s daty v oblasti kultura a
cestovní ruch, s daty nepracují v oblasti inovací a rozvoje podnikání a v oblasti vzdělávání a
sport.
Využití metodik MMR při implementaci konceptu Smart City/Region
Na krajské úrovni je metodika Konceptu inteligentních měst využívána pro implementaci
konceptu Smart ve 3 z 13 krajů omezeně, v ostatních krajích není používána vůbec. V omezené
míře je využívána v 5 z 12 krajských měst, v polovině krajských měst není používána vůbec,
jedno krajské město se nevyjádřilo. Bývalá okresní města tuto metodiku v téměř třech čtvrtinách
případů nevyužívají. Pouze 3 okresní města z 51 uvedla, že s touto metodikou pracují.
Motivace krajů a měst pro implementaci konceptu SMART
Motivaci k implementaci konceptu Smart City/Region krajská zastoupení spatřují především ve
zvyšování efektivnosti veřejné správy, a to zejména díky možnosti řízení na základě dat. Dalšími
z motivů jsou snižování nákladů, zvyšování kvality služeb poskytovaných obyvatelům a
návštěvníkům měst, zvyšování kvality životního prostředí a života v regionu.
Motivace k implementaci konceptu Smart City na úrovni krajských měst vychází především ze
snahy o zvyšování kvality života, efektivnosti veřejné správy, ze snahy o finanční a časové
úspory a zvyšování kvality poskytovaných služeb.
5
Okresní města spatřují motivaci k implementaci konceptu Smart City zejména ve zvyšování
efektivnosti veřejné správy, a to zejména díky možnosti řízení na základě dat. Dalšími z motivů
jsou snižování nákladů, úspory, zvyšování kvality služeb poskytovaných obyvatelům a
návštěvníkům měst, zvyšování kvality životního prostředí a života v regionu apod.
Financování implementace konceptu SMART
Jedna čtvrtina krajů má v rozpočtu samostatnou kapitolu pro koncept SMART, ostatní tuto
kapitolu v rozpočtu nemají. Pokud se týká forem financování, všechny kraje využívají a i nadále
předpokládají využívání vlastních zdrojů a dotačních titulů jak z národních, tak i evropských
zdrojů. 4 ze 13 krajů financovaly své projekty prostřednictvím EPC a 3 kraje to vidí i jako
vhodnou formu financování do budoucna. V jednom případě kraje využily při implementaci
konceptu SMART spolupráci s podnikatelským sektorem prostřednictvím PPP projektu, do
budoucna by tuto formu financování chtěly využít 4 kraje.
Naprostá většina krajských měst nemá v rozpočtu samostatnou kapitolu pro koncept SMART.
Výjimkou jsou 2 krajská města. Pokud se týká forem financování, všechna města využívají a i
nadále předpokládají využívání vlastních zdrojů a dotačních titulů jak z národních, tak i
evropských zdrojů. Ve dvou případech krajská města využila při implementaci konceptu SMART
spolupráci s podnikatelským sektorem prostřednictvím PPP projektu. Tuto formu do budoucna
vnímají jako perspektivní celkem 4 krajská města. 1 krajské město uvažuje do budoucna využít
EPC projekt.
Naprostá většina okresních měst nemá v rozpočtu samostatnou kapitolu pro koncept SMART.
Výjimkou jsou 2 města. Pokud se týká forem financování, naprostá většina využívá a i nadále
předpokládá využívání vlastních zdrojů a dotačních titulů jak z národních, tak i evropských
zdrojů. V 6 případech okresní města využila při implementaci konceptu SMART EPC projekty,
přičemž do budoucna s touto formou financování počítá 11 měst. 3 okresní města využila při
implementaci konceptu SMART spolupráci s podnikatelským sektorem prostřednictvím PPP
projektu. Tuto formu do budoucna vnímá jako perspektivní celkem 12 okresních měst.
Nejlépe hodnocená města a kraje v rámci konceptu PDCA
Pro účely porovnání úrovně implementace konceptu SC/R na úrovni krajů ČR byl výběrový
soubor (mimo hlavní město Prahu) rozdělen podle krajů a následně zjištěna průměrná hodnota
dosažená v kraji – souhrnně pro zastoupení kraje, krajské město a okresní a všechna hodnocená
města daného kraje.
Výsledky mohou poukazovat na to, že v lépe hodnocených krajích jsou vytvořeny lepší podmínky
pro implementaci SC/R a vertikální spolupráci mezi aktéry veřejné správy a samosprávy. Z
průzkumu názorů představitelů krajů/krajských měst/bývalých okresních a dalších měst
vyplývají poznatky pro možnosti rozšiřování implementace a přínosů Smart řešení v regionech.
Menší města a obce s omezenou personální a finanční kapacitou a zastaralou infrastrukturou
očekávají podporu jak poradenskou, tak finanční. Zvyšování efektivnosti a přínosů Smart řešení
v regionech může být dosaženo zejména opatřeními snižujícími asymetrii informací v
oblasti SMART technologií a nákladů na implementaci (zejména transakčních) prostřednictvím
výhod sdílených řešení a synergických efektů. Od vyšších úrovní je vždy očekáváno vytvoření
vhodného prostředí (infrastruktura, poradenský servis, koordinace a zdroje financování) pro
úspěšnou implementaci zejména v oblastech SMART řešení přesahujících rámec města/obce.
Zajímavý je pohled na hodnocení konceptu PDCA samosprávných krajů/krajských
měst/okresních měst. Mezi samosprávnými kraji jsou na prvních třech místech souhrnného
hodnocení celého cyklu PDCA kraje Středočeský, Moravskoslezský a Zlínský. Když se však
podíváme na jednotlivé fáze tohoto cyklu, fáze iniciace byla nejlépe hodnocena
6
v Královehradeckém kraji, stejně tak tento kraj by se umístil mezi 3 nejlépe hodnocenými i pro
fázi plánování a realizace. V následujících fázích je však hodnocení již nižší. Nabízí se vysvětlení,
že v tomto kraji vzhledem k délce období, po které se kraj zabývá implementací konceptu
SMART, ještě neproběhl celý cyklus PDCA. Podobná situace je například i u krajských a
okresních měst. Při celkového hodnocení konceptu PDCA se na prvních třech místech umístily

Image result for smart město v evropě


Praha, Pardubice a Hradec Králové. V rámci fází iniciace a následného plánování však bylo
nejlépe hodnoceno Brno. Velmi podobná situace je i u okresních měst, celý cyklus PDCA je
nejlépe hodnocen v Třinci, Litoměřicích a Mladé Boleslavi. Pokud se však zaměříme na fázi
iniciace, mezi prvními třemi městy by byla Třebíč a Písek. Písek je v nejlepší trojici i ve fázi
plánování a společně s Táborem a Havlíčkovým Brodem tvoří i tři nejvýše hodnocená města pro
fázi realizace.
Role vlády při implementaci konceptu Smart City/Region
Na základě provedeného šetření lze zobecnit, že nejčastější podněty se týkají vytvoření SMART
státu, vytvoření národní strategie implementace konceptu SC/R, nastavení dotačního systému
implementace konceptu SC/R ve vazbě na národní strategii, zodpovědnost za osvětu mezi
širokou veřejností a konečně i podpora pilotních řešení jako relevantních příkladů dobré praxe.
Souhrn doporučení na podporu implementace konceptu Smart City/Smart Region
Na základě zjištěné úrovně procesu implementace konceptu SMART a konkrétních/praktických
námětů, které rezonovaly během rozhovorů se zástupci měst a krajů, lze považovat za
rozhodující doporučení na podporu implementace konceptu SMART především:
 podporu možnosti seznámit se s relevantními příklady dobré praxe;
 vytvoření a zajištění aktualizace zásobníku/databáze ověřených řešení pro jednotlivé
cílové oblasti implementace konceptu SC/R;
 vytvoření národní/regionální strategie implementace konceptu SMART podpořené
relevantní dotační podporou;
 implementace konceptu SMART do oblasti přenesené státní správy, a to z národní
úrovně;
 podporovat osvětu a vzdělávání v oblasti SMART;
 prosazovat obecné zásady jako předvídatelnost, jednoduchost a zjednodušování
organizačních postupů, srozumitelnost potřeb, rozdělení kompetencí a odpovědnosti za
její implementaci apod. především ze strany vlády ČR.

Aktualizovaná „oficiální“ česká metodika smart cities zveřejněna

27.2.2019 Pod názvem „Metodika Smart Cities“ s podtitulem „Metodika pro přípravu a realizaci konceptu Smart Cities na úrovni měst, obcí a regionů“ byla v únoru 2019 na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR publikována aktualizovaná verze původní tzv. oficiální metodiky smart cities z roku 2015. Jako externí odborníci se na této metodice podíleli i provozovatelé našeho portálu – firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services.

Původní obsáhlý dokument z roku 2015 s názvem „Metodika konceptu inteligentních měst“ o více než 80 stranách se stal vzápětí po svém zveřejnění předmětem kritiky z různých stran, včetně – poněkud překvapivě – samotných jeho zpracovatelů. Ve prospěch této původní metodiky je třeba říci, že podchycovala obecnou filosofii konceptu smart city do té míry, že mohla být základem pro další metodické a osvětové dokumenty, naši publikaci Smart city v praxi nevyjímaje. Jejím problémem nicméně zůstala nesystematičnost ve struktuře a vyjadřování – zkrátka přemíra slov, ve které bylo obtížné hledat reálný obsah a „nit příběhu“. Svojí obsáhlostí a složitostí byl kromě toho tento dokument zjevně vytvářen na míru velkým městům, jenže více než 90 % městských sídel v České republice tvoří města menší a střední velikosti.

Hlavním smyslem a cílem aktualizace proto bylo učinit metodiku jednoduše srozumitelnou pro vedení měst a městských služeb, jimž je především určena. Přitom bylo dbáno, aby si z ní mohl odnést potřebné informace představitel města o stovkách tisíc obyvatel (miliónovou Prahu nevyjímaje) i obce o stovkách obyvatel.

Aktualizovanou metodiku tvoří dva dokumenty.

Image result for smart město v evropě

Prvním je jednoduché dvacetistránkové „tělo“ metodiky, zpracovávané pod odbornou garancí MMR ČR a s významným přispěním našich konzultantů v roli externích spolupracovníků. Hlavní náplní aktualizace metodiky v této části bylo odstranit z textu původní verze „slovní smog“ a vnést do přípravy smart city jasnou strukturu, tak aby byla naplněna obecná definice jakékoli metodiky – totiž popis opakovatelného postupu nebo postupů, kterými lze dosáhnout stanoveného výstupu či cíle. Základem je definice smart city jako konceptu strategického řízení města, obce nebo regionu, jehož cílem je zajištění kvalitního života obyvatelům, přičemž jsou využívány moderní technologie jako nástroj pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů města.

Druhým dokumentem je přílohová část o 56 stranách, zpracovávaná v gesci příslušných odvětvových ministerstev a akademických pracovníků zapojených do rozvoje jednotlivých „pilířů“ smart city (mobilita, energetika, informatika). Tato část rozvádí základní informace z „těla“ metodiky do podrobnějších definic, opatření, indikátorů a příkladů. Zde již naši konzultanti po obsahové stránce až na jednu výjimku příliš nezasahovali, jejich role byla spíše ve facilitaci příslušných týmových porad.

Ani tato aktualizovaná metodika jistě nebude věčná a neměnná. Tak jako vše na světě, i koncept chytrých měst, obcí a regionů se vyvíjí a vyvíjejí se i pravidla a postupy, které jejich implementaci napomáhají. Lze však konstatovat, že oproti svému předchůdci urazil tento dokument kus cesty kupředu směrem k podpoře praktické realizace konceptu smart cities v České republice.

Image result for smart město v evropě

Plné znění obou částí aktualizované metodiky smart cities spolu s dalšími souvisejícími dokumenty je ke stažení na stránkách MMR ČR zde

redakce Smartcityvpraxi.cz

Obrázek © MMR ČR

 Přečtěte si také:

Smart city nejsou „velké hračky pro velké kluky“

6.2.2019  Pojem „smart city“, tak jak mu rozumím a prezentuji jej, představuje koncept strategického řízení měst, obcí nebo regionů, při němž jsou využívány moderní technologie pro zvyšování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů města.  V tom je velmi racionální ekonomický motor konceptu smart city. Technickou infrastrukturu smart city tvoří moderní technologie, zahrnující oblast inteligentní mobility, inteligentní energetiky a služeb a informačních a komunikačních technologií. Tyto moderní technologie zde tedy nejsou cílem samy pro sebe, nejsou to pouhé velké hračky pro velké kluky. Jsou prostředkem k tomu, aby město bylo místem příjemným k životu, protože jen takovéto město může ekonomicky prosperovat. Stejným dílem přispívá městu jako příjemnému místu k životu i jeho zelená infrastruktura.  Aby byla zároveň takováto prosperita dlouhodobě udržitelná, musí být udržitelná i ekologicky. Chytré město je tedy přátelské k životnímu prostředí ne nějakým „rozkazem shůry“, nýbrž protože jedině tak může trvale naplňovat svůj smysl a cíl. Celý článek zde


Analýza implementace smart city a smart regionu na vládní úrovni ČR: doporučení pro podporu i odkaz na naši publikaci Smart city v praxi

Image result for smart město v evropě

17.1.2019 Ve spolupráci Úřadu vlády ČR, Ministerstva pro místní rozvoj, Technologické agentury ČR a Mendelovy univerzity v Brně byla vypracován dokument „Analýza aktuální úrovně zapojení ČR do konceptu smart city a smart region v souvislosti s novými trendy, včetně návrhů opatření“.  Tato analýza, obsahující také příklady osvědčené praxe, byla zveřejněna v polovině ledna 2019. Za zmínku stojí, že se tato analýza odvolává mj. na publikaci Smart city v praxi od Jakuba Slavíka, konzultanta v oboru smart city a provozovatele našeho portálu.

 Celý článek zde


Smart Cities: nový (a jiný) trh pro inovativní technologie

17.1.2019 Pojem „smart city“ se stále více dostává do popředí v souvislosti s rozvojem inovativních technologií. Dodavatelský průmysl, zabývající se těmito technologiemi, je vnímá jako příležitost k dalšímu rozvoji i k uplatnění řešení již osvědčených v průmyslu také ve veřejných službách. Koncept smart city a související trhy však zároveň bývají doprovázeny řadou nepochopení a nedorozumění. Je proto namístě se na ně podívat blíže.

Celý článek zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.Celý článek zde


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě

Image result for smart město v evropě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde

Ve kterém městě se žije nejlépe? V tom, které je SMART
Ve kterém městě se žije nejlépe? V tom, které je SMART
20.6.2018

Chytrá města (Smart Cities) jsou fenoménem současnosti. Město, které je Smart, umí šetřit energii, žít ekologicky, zredukovat dopravu a postarat se o své občany. Prostě se v něm dobře žije. Projekty Chytrých měst podporuje i Evropská unie.

Zdroj obrázku

Image result for smart město v evropě

Jak chytré je „Chytré město”?
Podle odhadů žil před sto lety ve městě asi každý pátý člověk. Dnes je to už více než polovina světové populace. Lidé se do měst stěhují za vidinou lepšího života, ale žije se jim v nich opravdu lépe?

Smart City to je město, které využívá digitální, informační a komunikační technologie pro zvýšení kvality života obyvatel měst. Zajišťuje tak svůj trvale udržitelný rozvoj a omezuje ekologické zatížení. Efektivně využívá energie, snižuje dopravní zahlcenost města, zvyšuje informovanost a bezpečnost obyvatel. Koncept Smart Cities jsou především prostředkem pro zlepšení kvality života jeho obyvatel.

Efektivní projekty Chytrých měst se neomezují pouze na jednotlivé prvky, jako jsou chytré lavičky, koše nebo parkovací místa. Opravdu chytré město je propracovaný komplex opatření, který se s pomocí moderních technologií mění ve fungující vzájemně propojený organismus.

Evropská unie Smart City podporuje. Zdroj obrázku

Evropská unie projekty Smart City podporuje. V rámci mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji založila Evropské inovační partnerství pro inteligentní města a obce, ve kterém se snaží spojovat partnery, které spolu v projektech Smart City spolupracují. Svými aktivitami propojuje průmyslová odvětví, malé a střední podniky, investory, vědce a města s cílem zlepšit městský život pomocí udržitelných integrovaných řešení.

Kde se na světě žije nejlépe?
Pojem Smart City se v průběhu několika posledních let šíří po celém světě. Internet na ulicích či chytrá doprava jsou ve veřejném prostoru světových měst už běžnou realitou.

Mezi „nejchytřejší” města Evropy, patří Londýn, Paříž nebo Barcelona. Jedno z nich je ale opravdu unikátní. Tím městem je Vídeň. Vídeň byla už podeváté vyhodnocena, jako nejlepší město pro život na světě. Vyplývá to z nejnovějšího žebříčku kvality života za rok 2017, který sestavuje konzultační společnost Mercer na základě průzkumu 231 světových měst.

Vídeň je pro své obyvatele městem snů. Zdroj obrázku

Projekt Smart City Wien se zrodil v roce 2011 pod vedením primátora města Dr. Michaela Häupla.

Ve Vídni využijí každou energii. I tu, která vznikne brzděním metra
Vídeň realizuje a mnoho různých chytrých projektů. Například projekt šetrného zacházení s potravinami, inteligentní semafory nebo třeba inteligentní aplikace na tabletech, které dokážou nahradit osobní asistenci v každodenním životě starších lidí.

Jedním z nejzajímavějších projektů udržitelné energie Smart City Wien je využití energie z brzd vídeňského metra.

Image result for smart město v evropě

Metro, jako továrna na udržitelnou energii. Zdroj obrázku

K pohodlnému životu ve Vídni významně přispívá veřejná doprava. Ta je však velmi energeticky náročná. Podíl spotřeby energie metra na celkové spotřebě vídeňské veřejné dopravy je asi 40 %. Jedná se o cca 170 GWh ročně, což odpovídá roční spotřebě asi 50 000 vídeňských domácností.

Vlaky metra, které jezdí ve Vídni, umí energii vzniklou při jejich brzdění (energii pohybu), převádět na stejnosměrný proud. Tato forma energie však zatím nebyla nijak využívána. V projektu Smart City Wien se brzdnou energii z metra rozhodli zužitkovat ve stanicích pro pohon výtahů, osvětlení a eskalátorů.

Na počátku roku 2018 skončil roční pilotní projekt využívání brzdné energie z vlaků na stanici U2 Hardeggasse. Výsledky projektu předčily očekávání. Během zkušební fáze byla vyrobena energie ve výši 1,6 GWh. To odpovídá roční spotřebě 360 domácností a nákladů na energii až do výše 100 000 eur. Kromě umístění ve stanici Hardeggasse je plánováno dalších 5 systémů v celé síti metra.

Image result for smart město v evropě

Využití brzdné energie znamená velké finanční úspory za veřejnou dopravu. Kromě finančních úspor vede tato recyklace energie také ke snížení emisí CO2, přispívá tedy významně i ke snížení ekologického zatížení městskou hromadnou dopravou.

Ve kterém městě se žije nejlépe? V tom, které je SMART

Ve kterém městě se žije nejlépe? V tom, které je SMART

20.6.2018

Chytrá města (Smart Cities) jsou fenoménem současnosti. Město, které je Smart, umí šetřit energii, žít ekologicky, zredukovat dopravu a postarat se o své občany. Prostě se v něm dobře žije. Projekty Chytrých měst podporuje i  Evropská unie.

  

Zdroj obrázku

Jak chytré je „Chytré město”?

Podle odhadů žil před sto lety ve městě asi každý pátý člověk. Dnes je to už více než polovina světové populace. Lidé se do měst stěhují za vidinou lepšího života, ale žije se jim v nich opravdu lépe?

Smart City to je město, které využívá digitální, informační a komunikační technologie pro zvýšení kvality života obyvatel měst. Zajišťuje tak svůj trvale udržitelný rozvoj a omezuje ekologické zatížení. Efektivně využívá energie, snižuje dopravní zahlcenost města, zvyšuje informovanost a bezpečnost obyvatel. Koncept Smart Cities jsou především prostředkem pro zlepšení kvality života jeho obyvatel.

Efektivní projekty Chytrých měst se neomezují pouze na jednotlivé prvky, jako jsou chytré lavičky, koše nebo parkovací místa. Opravdu chytré město je propracovaný komplex opatření, který se s pomocí moderních technologií mění ve fungující vzájemně propojený organismus.

  

 Evropská unie Smart City podporuje. Zdroj obrázku

Evropská unie projekty Smart City podporuje. V rámci mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji založila Evropské inovační partnerství pro inteligentní města a obce, ve kterém se snaží spojovat partnery, které spolu v projektech Smart City spolupracují. Svými aktivitami propojuje průmyslová odvětví, malé a střední podniky, investory, vědce a města s cílem zlepšit městský život pomocí udržitelných integrovaných řešení.

Kde se na světě žije nejlépe?

Pojem Smart City se v průběhu několika posledních let šíří po celém světě. Internet na ulicích či chytrá doprava jsou ve veřejném prostoru světových měst už běžnou realitou.

Mezi „nejchytřejší” města Evropy, patří Londýn, Paříž nebo Barcelona. Jedno z nich je ale opravdu unikátní. Tím městem je Vídeň. Vídeň byla už podeváté vyhodnocena, jako nejlepší město pro život na světě. Vyplývá to z nejnovějšího žebříčku kvality života za rok 2017, který sestavuje konzultační společnost Mercer na základě průzkumu 231 světových měst.

  

Vídeň je pro své obyvatele městem snů. Zdroj obrázku

Projekt Smart City Wien se zrodil v roce 2011 pod vedením primátora města Dr. Michaela Häupla.

Ve Vídni využijí každou energii. I tu, která vznikne brzděním metra

Vídeň realizuje a mnoho různých chytrých projektů. Například projekt šetrného zacházení s potravinami, inteligentní semafory nebo třeba inteligentní aplikace na tabletech, které dokážou nahradit osobní asistenci v každodenním životě starších lidí.

Jedním z nejzajímavějších projektů udržitelné energie Smart City Wien je využití energie z brzd vídeňského metra.

  

Metro, jako továrna na udržitelnou energii. Zdroj obrázku

K pohodlnému životu ve Vídni významně přispívá veřejná doprava. Ta je však velmi energeticky náročná. Podíl spotřeby energie metra na celkové spotřebě vídeňské veřejné dopravy je asi 40 %. Jedná se o cca 170 GWh ročně, což odpovídá roční spotřebě asi 50 000 vídeňských domácností.

Vlaky metra, které jezdí ve Vídni, umí energii vzniklou při jejich brzdění (energii pohybu), převádět na stejnosměrný proud. Tato forma energie však zatím nebyla nijak využívána. V projektu Smart City Wien se brzdnou energii z metra rozhodli zužitkovat ve stanicích pro pohon výtahů, osvětlení a eskalátorů.

Na počátku roku 2018 skončil roční pilotní projekt využívání brzdné energie z vlaků na stanici U2 Hardeggasse. Výsledky projektu předčily očekávání. Během zkušební fáze byla vyrobena energie ve výši 1,6 GWh. To odpovídá roční spotřebě 360 domácností a nákladů na energii až do výše 100 000 eur.  Kromě umístění ve stanici Hardeggasse je plánováno dalších 5 systémů v celé síti metra.

Využití brzdné energie znamená velké finanční úspory za veřejnou dopravu. Kromě finančních úspor vede tato recyklace energie také ke snížení emisí CO2, přispívá tedy významně i ke snížení ekologického zatížení městskou hromadnou dopravou.